NỘI DUNG

Giới thiệu phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thành lập theo Quyết định số ……………, ngày … tháng … năm 20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở tách từ phòng Đào tạo theo Quyết định số ……, ngày … tháng … năm 20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc…

Chi tiết

Tin mới